Netwerk Mirre

Lesbische en biseksuele vrouwen - geloof en spiritualiteit

Cover Want zij zal bloeien als een roos

Want zij zal bloeien als een roos
15 jaar Netwerk

Cover Hoe hoor jij het woord?

Jubileumbundel naar aanleiding van
25 jaar Netwerk

De historie van ons Netwerk - herinneringen

Op de ontmoetinsdag van Netwerk Mirre op 27 oktober 2018 hebben we terug gekeken op onze rijke historie en de oogst binnen gehaald. We hebben naar 3 periode gekeken: de tijd van de Werkgroep Potten en Theologie, De tijd van Netwerk Verkeerd Verbonden en de tijd van Netwerk Mirre. Ook hebben we gekeken naar 2 belangrijke samenwerkingsverbanden: de LCC Plus Projecten en het Europees Forum. Hieronder kun je de teksten nog eens nalezen.

Het prille begin: werkgroep Potten en Theologie

Geschreven door Gea Zijlstra

In november 1983 was er een werkconferentie van de PSVG (Protestantse stichting voor voorlichting en vorming omtrent relaties en seksualiteit) onder de titel Het heft in eigen hand. Met ruim 120 deelnemers. De opzet was om homo’s en lesbo’s zo ver te krijgen dat ze zich zelfbewust als zodanig gaan profileren. Er waren inleidingen en workshops, o.a. over flikkertheologie en pottentheologie.

Na afloop kwamen meerdere vrouwen die over pottentheologie hadden meegepraat tot de conclusie dat men wel vaker door zou willen praten. Er kwamen vervolgdagen in april, oktober en december 1984.

Toen besloten vijf vrouwen de werkgroep ‘Potten en Theologie’ op te richten, vanaf 1985 maandelijks ’s avonds bijeenkomend. We lazen en bespraken allerlei literatuur. Sommigen schreven artikelen en hielden lezingen. Er werd niet geprobeerd een eigen potteuze theologie te ontwerpen, het doel was om de marginalisering van lesbische vrouwen te bestrijden.

Jarenlang was de werkgroep bezig met deelname aan een projectgroep van de Raad van Kerken, wat resulteerde in het rapport De akseptatie voorbij. Een nieuwe visie op de voortgaande bezinning over kerk en homoseksualiteit.

De werkgroep besloot een boek te schrijven, dit werd Zo wordt het Woord verkeerd gehoord ˗ opstellen van potten over theologie en kerk. Met het woord verkeerd cursief - wàt is verkeerd? Dit kwam in mei 1990 uit, toen het vijfjarig bestaan van de werkgroep werd gevierd op een weekend waarvoor zoveel mogelijk kerkelijk betrokken lesbische vrouwen werden uitgenodigd. Daar werd toen het Netwerk Verkeerd Verbonden opgericht.

De werkgroep ‘Potten en Theologie’ ging nog enkele jaren door, met steeds minder leden. Begin 1994 stopte deze werkgroep.

We gaan ons verbinden: Netwerk Verkeerd Verbonden

Geschreven door Conny van Lier

Naast Potten & Theologie, waren er op datzelfde moment door het hele land
tal van groepen lesbische vrouwen,
die zich rond kerk en geloof verzamelden.

In Utrecht, Amsterdam, Leiden, Den Haag, Haarlem, Noord-Holland.

Er waren ontmoetingsdagen voor vrouwen uit gereformeerde kring
en stille dagen voor lesbische nonnen.

In  vormingscentra werkten lesbo’s, die vrouwenweekenden faciliteerden
met spreeksters uit binnen- en buitenland.

Maar ook groepen zelf gingen op weekend.

En ik was van 1990 – 1995 lesbisch emancipatie werkster
bij het Landelijk Koordinatiepunt,
specifiek voor vrouwenwerk en de opbouw van Verkeerd Verbonden.

Netwerk Verkeerd Verbonden had een lichte organisatie-structuur,
zonder statuten, geld, bestuur.

We hoefden het nergens over eens te zijn,
we wilden alleen van elkaar weten, wat er overal in het land gebeurde,
vandaar de nieuwsbrief
en als er actie moest worden ondernomen wisten vrouwen elkaar te vinden.

Bv. voor een kraam op de Kerkendag, een sister act bij de Achtmeibeweging,
voor de Vrouwensynode of een Roze Zaterdagviering.

In al die groepen en bijeenkomsten,
die een grote verrijking waren voor de vrouwen die eraan deelnamen,
werd veel gelezen, ook geschreven, samen gegeten, positie bepaald,
gevierd, gevreeën, gewandeld en gedansd.

We leefden in de tijd, dat ‘het persoonlijke politiek was’
en ‘iedere vrouw was lesbisch, tenzij ze het nog niet wist’.

Verkeerd Verbonden was een moderne losse structuur
voor optimaal effect met zo min mogelijk ballast,
waar zich in rap tempo zo’n tweehonderd vrouwen bij aansloten.
Uit alle hoeken van het land, uit allerlei kerken.

En overal waar drie vrouwen in Gods naam bijeen waren,
kwam ik langs om te zien, wat ze zouden kunnen opzetten.

Een nieuwe naam: Mirre

Geschreven door Pauline Verheule

Netwerk Mirre stond voor een periode waarin we niet direct meer de strijd aan gingen voor gelijke rechten. Immers, op vele fronten ware muren gevallen en was het pleit beslecht. Er zaten en zitten lesbische vrouwen in kerkbesturen, staan op de kansel en we mogen voor kerk en staat trouwen. Het Netwerk Verkeerd Verbonden ontwikkelde en verbrede zich en Netwerk Mirre was geboren. Want ondanks minder behoefte aan strijd, bleef de behoefte aan uitwisseling, dialoog en bleven we in gesprek over homoseksualiteit, spiritualiteit en geloof. Netwerk Mirre is daar jarenlang een mooie, inspirerend netwerk voor geweest en daarbij voor velen een warm bad. In het Netwerk waren we in gesprek met gevoelsgenoten, geloofsverwanten om weer gesterkt op pad te gaan in onze eigen wereld en ons dagelijks leven.

Waar we van een strijdbaar netwerk, een inspiratienetwerk werden, bleven we in een structuur met een bestuur bestaan. En, zo lijkt het, ook dat is inmiddels niet meer de vorm waarin netwerken zich bewegen. Een netwerk beweegt, deint, stijgt en duikt zoals een groep spreeuwen dat tegen de avondlucht doet. Bijzonder is natuurlijk dat deze groep spreeuwen elkaar steeds blijft vinden. Ik hoop en zou me verheugen elkaar zo weer te treffen, vliegend tegen de avondlucht, kwetterend over een kwestie want er is altijd iets te doen … homoseksuelen in Roememië, nog meer Roze Lopers … we weten wat ons te doen staat.

Samenwerken in de LCC Plus projecten

Geschreven door Mariecke van den Berg

In de periode 2012-2017 richtte Netwerk Mirre de blik naar buiten en zocht de samenwerking met andere christelijke LHBT-organisaties. Binnen de LCC Plus Projecten werd er samen met ContrariO, CHJC, LKP en HolyFemales.nl gewerkt aan de veiligheid van LHBT’s op scholen en in kerken en werd er zelfs samengewerkt over de grens met organisaties in Oost-Europa.

Netwerk Mirre had in deze projecten, vaak samen met HolyFemales.nl, een eigen stemgeluid. De gedeelde ervaring van veel roze vrouwen is dat gesprekken over geloof en homoseksualiteit uiteindelijk vaak over mannen gaan. Dat betekent dat roze vrouwen in de luwte kunnen blijven van de vaak heftige debatten. Maar het betekent ook dat vrouwen minder zichtbaar zijn en minder vanzelfsprekend hun plek opeisen in geloofsgemeenschappen.

Binnen de LCC Plus Projecten werd er daarom gewerkt aan de professionalisering van Netwerk Mirre en HolyFemales.nl. De websites, het publieke gezicht van de organisaties, werden vernieuwd. Er werd een trainingsmodule ontwikkeld waarin roze vrouwen aan het woord komen. Absolute hoogtepunten waren de twee ‘feestdagen’ voor roze vrouwen. Wie had kunnen denken dat er zóveel behoefte was aan ontmoeting? Maar de aanmeldingen stroomden binnen. Jonge en minder jonge vrouwen met een gereformeerde, katholieke, evangelische en spirituele achtergrond vierden samen hun bestaan en hun geloof.

In LCC Plus heeft Netwerk Mirre haar solidaire gezicht laten zien. Solidariteit met vrouwen uit kerken waar ´de strijd´ nog zeker niet gestreden is. Met vrouwen die in landen wonen waar gelijke rechten voor LHBT´s nog zeker geen realiteit zijn. En het werd duidelijk wat er allemaal mogelijk is met de organisatie en inzet van toegewijde vrijwilligsters.

Samenwerken met het Europees Forum

Geschreven door Heleen de Boer

Europees Forum en ons netwerk, zowel Verkeerd Verbonden als Mirre was een goede match; en heeft tot vele goede zaadjes geleid.

Het gaat ver terug. De mensen van het eerste uur deden al mee in Driebergen (1993). Echter, echt intensief werd het vanuit mijn perspectief pas vanaf 2003, na de conferentie in Heemskerk. We zaten als vrouwen in het bestuur, waren met veel NLvrouwen aanwezig tijdens de jaarlijkse conferenties, werkten als uitgever aan het mooie boek Let our voices be heard, in het Nederlands ‘Hoor onze stem!’, projectmanager, verslag vanuit de Wereldraad van Kerken en ga zo maar door ...

We probeerden in de vele jaarlijkse netwerkbijeenkomsten bij Mirre het vele werk te duiden: soms was er maar weinig tijd, maar ja, als het dan even lukt, duurde dat dan toch opeens meer dan 1,5 uur ;-)...

Kortom, we hebben mooie verhalen gedeeld; we hebben samengewerkt en we gaan nu apart van elkaar verder.

Formeel klopt dat wel, maar het oogsten en zaaien van alles gaat door, met vele boeiende vrouwen binnen de christelijke LHBT; waar dan ook, dus ook binnen het Forum. Wij hebben het hier, zeker relatief gezien, best goed, maar dat is niet overal zo. Via het Europees Forum kunnen wij ook een bijdrage leveren aan de verbetering van de situatie elders.

Hopelijk doen jullie mee om blijvend te zaaien en te oogsten !!!